Błogosławiony Jan Paweł II o modlitwie – wybór tekstów

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II O MODLITWIE – WYBÓR TEKSTÓW

Papież Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu napisał i wygłosił wiele homilii, rozważań, przemówień, a także w wielu dokumentach mówił o modlitwie. Z punktu widzenia Kościoła, dla ludzi wierzących to bardzo dobrze, że mają do czego sięgnąć, by przypomnieć sobie o Janie Pawle II i uczynić refleksję nad swoją modlitwą. Wszyscy, którzy żyli w czasie jego pontyfikatu, pamiętają dokładnie jego postawę, jego rozmodlenie, nawet wtedy gdy spacerował po swoich ukochanych górach.

W roku 2011 obchodzimy kolejny Dzień Papieski, w którym pochylamy się właśnie nad modlitwą. Poniżej zamieściłam kilka przykładów tekstów, które napisał papież. Niech posłużą nam do medytacji nad naszą modlitwą, a także kilka modlitw jego autorstwa. Proces beatyfikacyjny się zakończył, ale przed nami kanonizacja. Aby tak się stało potrzeba naszej modlitwy o wyproszenie łask za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Poniżej zamieściłam tekst tej modlitwy.

Sztuka modlitwy

Kiedy wierni się modlą, zdobywają Serce Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Dlatego, jak napisałem w Novo millennio ineunte, potrzeba, by wyróżniali się oni „sztuką modlitwy”, tak aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi „szkołami” modlitwy. (…) Człowiek współczesny wydaje się pewny siebie, a jednak, zwłaszcza w momentach krytycznych, musi uznać własną niemoc: uświadamia sobie wówczas, że nie potrafi skutecznie działać i w związku z tym żyje w niepewności i lęku. Sposobem na to, by stawiać czoło nie tylko doraźnym trudnym sytuacjom, lecz także, dzień po dniu, trudom oraz problemom osobistym i społecznym, jest pełna wiary modlitwa. Kto się modli, nie traci ducha nawet w obliczu największych trudności, ponieważ czuje, że Bóg jest przy nim, i w Jego ojcowskich ramionach znajduje schronienie, pogodę i pokój ducha. Poza tym, otwierając się ufnie na Boga, bardziej wielkodusznie otwieramy się na bliźniego, stajemy się zdolni budować historię zgodnie z Bożym planem.

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 8 września 2002 r.

 

Lektura Słowa Bożego

O tym, jak powinien modlić się człowiek, który przyjmuje Objawienie Boże mówi Pismo Święte. (…) Dlatego Kościół zawsze poleca lekturę Słowa Bożego jako źródła modlitwy chrześcijańskiej i równocześnie zachęca do odkrywania głębokiego sensu Pisma Świętego przez modlitwę, by czytanie Biblii stało się „rozmową między Bogiem i człowiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi”.

List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych

aspektach medytacji chrześcijańskiej Orationis formas

 

Modlitwa rodzinna

Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci. (…) Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą obecność: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców; tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe.

Adhortacja apostolska Familiaris consortio

 

Modlitwa cierpiących

Modlitwa i ofiara jednych służy innym i dlatego Wasze cierpienie nie jest tylko cierpieniem, ale jest także apostolstwem. Apostolstwo pomaga zwyciężać Bogu w ludziach, w świecie.

Życzę Wam, ażeby Wasze cierpienie było takim apostolstwem, ażeby Bóg zwyciężał w Was i przez Was. (…) Przyjmijcie również moją prośbę o modlitwę, bo zawsze z największym zaufaniem i z największą nadzieją zwracam się o modlitwę do ludzi cierpiących. Bo przez nich Bóg zwycięża!

Słowo do inwalidów pracy i głuchoniemych,
Katowice, 20 czerwca 1983 r.

 

 

 

Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój nie jest elementem uzupełniającym wysiłki na rzecz pokoju. Przeciwnie, to ona rodzi inicjatywy budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności. Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serca, by mogła je napełnić odnawiająca moc Boga. Ożywiającą mocą swej łaski Bóg może wzbudzić pragnienie pokoju tam, gdzie wydają się istnieć jedynie przeszkody i niechęć; ma ona za sobą długą historię podziałów i walk. Modlić się o pokój oznacza modlić się o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też modlić się o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym prawem każdej osoby. Modlić się o pokój znaczy błagać Boga o łaskę przebaczenia, a zarazem o wzrost odwagi, która jest niezbędna, by przebaczyć doznane zniewagi.

Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002 r.

 

Papież Jan Paweł II mówił o modlitwie różańcowej:

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

„Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.”

(Ludźmierz 1997)

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”.

(Castel Gandolfo 1 X 1995)

 

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.

(Rzym 7 XI 1983)

MODLITWY BŁ. JANA PAWŁA II

NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ

 

Panie, naucz nas się modlić (Łk 11,1)

Tak, Panie Jezu,
naucz nas tej szczególnej wiedzy,
jedynej, która jest niezbędna,
jedynej, będącej w zasięgu wszystkich,
jedynej, która znosi granice czasu,
aby podążać za Tobą do domu Ojca,
kiedy również my „będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest”
. (1 J 3, 2)
Panie, naucz nas,
tej Boskiej wiedzy; ona nam wystarczy.

 

MATKO BOGA I LUDZI

Nasza Pani i Matko! Na początku dziejów zbawienia, odwieczny Ojciec wyznaczył i wybrał Ciebie, Niepokalaną, na Matkę Słowa, które stało się Ciałem. Na początku walki dobra ze złem wybrał Ciebie jako niewiastę, która zmiażdży głowę węża. W ten sposób uczynił Twoje pokorne macierzyństwo znakiem nadziei dla wszystkich, którzy – w tym zmaganiu, w tej walce – pragną wytrwać przy Twoim Synu i zło dobrem zwyciężać.

W miarę zbliżania się do końca drugiego tysiąclecia, my, ludzie głęboko odczuwamy te zmagania. Wydarzenia, w których uczestniczymy, ukazują nam stale, jak bardzo są groźne – w nas samych i wokół nas – siły grzechu, nienawiści, okrucieństwa i śmierci. Tak więc znów kierujemy nasze wejrzenie na Matkę Odkupiciela świata, na tę niewiastę z Apokalipsy świętego Jana, na niewiastę obleczoną w słońce, w której widzimy Ciebie jaśniejącą światłem, które rozświetla mroczne i niebezpieczne etapy ludzkiego życia na ziemi.

O Matko, niech ta modlitwa i to oddanie się, które odnawiamy po raz wtóry, powiedzą Ci o nas wszystko. Przygarnij nas znowu do siebie, Matko Boga i ludzi – Pocieszycielko, Wspomożycielko, wielka Matko Boga i nasza Matko, i przybliż się znowu do nas. Nie pozwól zatracić się braciom i siostrom Twojego Syna. Daj naszym sercom moc prawdy. Wprowadź pokój i ład w nasze życie.

Okaż się nam matką! Królowo Niebios, raduj się!

Turyn, 13 kwietnia 1980

 

MODLITWA ZA RODZINY

Dziękujemy Ci, Panie Jezu,
ponieważ Ewangelia Ojcowskiej miłości,
którą przyniosłeś, aby zbawić świat,
jest głoszona w całej Ameryce
jako dar Ducha Świętego,
który napełnia nas szczęściem.

Dziękujemy za dar Twego życia,
które za nas wydałeś, miłując nas aż do końca;
Twoje życie czyni nas dziećmi Bożymi,
braćmi i siostrami dla siebie nawzajem.
Umocnij, o Panie, naszą wiarę i naszą miłość ku Tobie,
obecnemu w tabernakulach
całego tego kontynentu.

Uczyń nas wiernymi świadkami
Twego Zmartwychwstania
dla młodego pokolenia Amerykanów,
tak aby znając Ciebie, poszli za Tobą
i znaleźli w Tobie pokój i radość.
Tylko wtedy będą wiedzieli,
że są braćmi i siostrami wszystkich dzieci Bożych,
rozsianych po całym świecie.

O Ty, który stając się człowiekiem,
zdecydowałeś się należeć do ludzkiej rodziny,
ucz rodziny tych cnót,
które napełniały światłem
dom Rodziny z Nazaretu.

Niech rodziny będą zjednoczone,
jak Ty i Ojciec jedno jesteście,
i niech będą one żywymi świadkami
miłości, sprawiedliwości i solidarności;
uczyń je szkołą szacunku, przebaczenia
i wzajemnej pomocy,
tak aby świat mógł uwierzyć;
pomóż im być źródłem powołań
do kapłaństwa i życia konsekrowanego,
oraz wszystkich innych form
mocnego chrześcijańskiego zaangażowania.

Otocz opieką Twój Kościół oraz następcę
Piotra, któremu Ty, Dobry Pasterzu,
powierzyłeś zadanie pasienia Twej trzody.
Spraw, aby Kościół w Ameryce zakwitł
i przyniósł obfite owoce świętości.

Naucz nas kochać Twą Matkę, Maryję,
tak jak Ty Ją kochałeś.
Daj nam moc głoszenia Twego słowa
ze śmiałością w dziele nowej ewangelizacji,
aby świat mógł poznać nową nadzieję.

Ecclesia In America
(Adhortacja apostolska, 26 stycznia 1999)

 

Modlitwa o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Modlitwa o wyproszenie łask

(do prywatnego odmawiania)

Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę … (wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Opracowanie

mgr Kamilla Ber