Osobowość nauczyciela warunkiem skutecznej obserwacji

Osobowość nauczyciela warunkiem skutecznej obserwacji

 

Niewątpliwe jest, że osobiste wartości nauczyciela stanowią warunek właściwego oddziaływania pedagogicznego na dziecko. Wynik oddziaływania pedagogicznego zależy od ukształtowania odpowiednich stosunków między nauczycielem a jego wychowankiem, od metod, środków i form organizacyjnych jego pracy nad kształtowaniem osobowości wychowanków.

Najważniejszą sprawą w pracy każdej nauczycielki przedszkola jest dobra praca z dziećmi i zapewnienie im warunków harmonijnego rozwoju. Wychowanie dziecka musi być procesem ciągłym i jednolitym, dlatego bardzo duże znaczenie ma współpraca z rodzicami, której celem jest uzgodnienie sposobów postępowania z dziećmi w domu i przedszkolu. Nauczycielka stara się ażeby mimo różnic indywidualnych i środowiskowych wszystkie dzieci osiągnęły maksymalny dla nich poziom rozwoju. W tej sytuacji wystąpienie różnic nie oznacza zjawisk utrudniających wychowanie. Wręcz przeciwnie wydają się one o tyle pożądane, że nauczyciel orientuje się w rodzajach uzdolnień i zainteresowań co pozwala nam w działalności dydaktyczno-wychowawczej uwzględniać je i pielęgnować lub przekształcać. W pracy nauczyciela bardzo ważną rolę odgrywa jego zaangażowanie emocjonalne. Stosunek do dorastającego dziecka wiąże się u dobrego pedagoga z poczuciem odpowiedzialności za jego wychowanie. Ważna też jest umiejętność postępowania pedagogicznego w pracy z dzieckiem w przedszkolu. Dla tej umiejętności dwie cechy są szczególnie istotne. Pierwsza polega na respektowaniu innych, na uwzględnianiu ich właściwości indywidualnych. Drugą podstawową cechą nauczyciela o umiejętności oddziaływania jest zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna wyrażająca się w prawidłowej ocenie ciągle zmieniającej się sytuacji dydaktyczno-wychowawczej. Jest to cecha niezmiernie ważna. Bardzo ważne w kontaktach nauczyciela z wychowankami okazuje się dbałość o informację zwrotną. Nauczyciel winien stwarzać sytuacje które prowokują dzieci do spontanicznych wypowiedzi. Uwzględnianie stanowisk wypowiedzianych przez dzieci jest ważnym elementem skutecznego oddziaływania. Osobowość nauczyciela winna cechować się tak wysoko cenioną cechą jaką jest sprawiedliwość. Wyrażającą się w równorzędnym traktowaniu wszystkich wychowanków. Autorytet nauczyciela umacniają nie tylko wysokie kwalifikacje oraz wyrażające się w działaniu zainteresowanie dziećmi, rozumienie ich potrzeb, ale także życzliwość i konsekwencja w działaniu. Dobry nauczyciel to dobry rzemieślnik w swoim zawodzie i wielki przyjaciel małego dziecka.

Bożena Zaremba