Plan ewaluacji 2.1

PLANOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

TEMAT EWALUACJI:

 

Obszar II: Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy.

 

 

CEL EWALUACJI:

 

Pozyskanie informacji o pracy przedszkola według wybranej koncepcji.

 

Co robimy w zakresie: Przedszkole ma koncepcję pracy.

 

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie ma koncepcję pracy przedszkola. Została ona opracowana przez zespół
do spraw koncepcji i zatwierdzona na radzie pedagogicznej w dniu 31.08.10r.

Pierwszy raz rodzice zostali zapoznani z koncepcją na zebraniu w dniu 9.09.10r. Koncepcja jest także zamieszczona na
stronie internetowej przedszkola www.przedszkole10uszatka.pl Po raz drugi dokonano prezentacji koncepcji pracy
przedszkola na zebraniu z rodzicami w dniu 8.09.11r. Główne hasło koncepcji „Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest
miejscem dobrej, mądrej zabawy i otwiera dzieciom drogę do sukcesu”
wisi na tablicy w holu przedszkola.

 

 

Co w związku z tym chcemy zbadać? Czym będziemy się kierować oceniając zebrane dane?

 

Problemy (pytania) badawcze:

Kryteria oceny wyników

1.Czy realizowane w przedszkolu programy są zgodne z koncepcją pracy przedszkola?

 

Zgodność programów z koncepcją pracy przedszkola
2.Czy prowadzone były czynności związane z analizą koncepcji i jej modyfikowaniem?

 

Elastyczność koncepcji pracy przedszkola
3.Czy rodzice znają i w jakim stopniu akceptują koncepcję pracy przedszkola?

 

Poziom akceptacji koncepcji pracy przedszkola przez środowisko rodzinne

 

 

 

PROJEKT EWALUACJI (szczegółowy plan badań)

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

Sposób zbierania informacji (jak i od kogo?)

1.1

 

Czy nauczyciele brali udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola?

 

Nauczyciele – ankieta

Analiza dokumentów

1.2

Czy realizowane w przedszkolu programy wspierają realizację koncepcji pracy przedszkola?

 

Nauczyciele – ankieta

Analiza dokumentów

2.1

Czy nauczyciele brali udział w czynnościach związanych z analizą koncepcji pracy przedszkola?

 

Nauczyciele – ankieta

 

2.2

Czy, zdaniem nauczycieli, koncepcja pracy przedszkola wymaga modyfikacji?

Nauczyciele – ankieta

 

3.1

Czy założenia koncepcji pracy przedszkola znane są rodzicom?

 

Rodzice – ankieta

Analiza dokumentów

3.2

Czy i w jaki sposób rodzice uzyskali informację o koncepcji pracy przedszkola?

 

Rodzice – ankieta

Analiza dokumentów

3.3

Czy i w jakim stopniu rodzice akceptują koncepcję pracy przedszkola?

Rodzice – ankieta

 

3.4

Czy koncepcja pracy przedszkola wymaga zmian?

Rodzice – ankieta

 

3.5

Czy rodzice są zadowoleni z koncepcji pracy przedszkola?

Rodzice – ankieta

 

 

Narzędzia, które trzeba opracować:

 

Ankieta do nauczycieli

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

1.1

Czy nauczyciele brali udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola?

1.2

Czy realizowane w przedszkolu programy wspierają realizację koncepcji pracy przedszkola?

2.1

Czy nauczyciele brali udział w czynnościach związanych z analizą koncepcji pracy przedszkola?

2.2

Czy, zdaniem nauczycieli, koncepcja pracy przedszkola wymaga modyfikacji?

 

Ankieta do rodziców

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

3.1

Czy założenia koncepcji pracy przedszkola znane są rodzicom?

3.2

Czy i w jaki sposób rodzice uzyskali informację o koncepcji pracy przedszkola?

3.3

Czy i w jakim stopniu rodzice akceptują koncepcję pracy przedszkola?

3.4

Czy koncepcja pracy przedszkola wymaga zmian?

3.5

Czy rodzice są zadowoleni z koncepcji pracy przedszkola?

 

 

Analiza dokumentów

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

1.1

Czy nauczyciele brali udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola?

1.2

Czy realizowane w przedszkolu programy wspierają realizację koncepcji pracy przedszkola?

3.1

Czy założenia koncepcji pracy przedszkola znane są rodzicom?

3.2

Czy i w jaki sposób rodzice uzyskali informację o koncepcji pracy przedszkola?

 

Ankieta do nauczycieli

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poznać Pani opinię o koncepcja pracy przedszkola. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w dalszej
pracy przedszkola w celu ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych usług. Prosimy o zakreślenie wybranej
odpowiedzi i krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

1.1

  1. Czy brała Pani udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola?

– tak – nie – częściowo

1.2

  1. Czy wybrany przez Panią program wychowania przedszkolnego wspiera realizację koncepcji pracy przedszkola?

– tak – nie – częściowo

Jeżeli tak, to w jaki sposób?……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2.1

  1. Czy brała Pani udział w czynnościach związanych z analizą koncepcji pracy przedszkola?

– tak – nie

2.2

  1. Czy, Pani zdaniem, koncepcja pracy przedszkola wymaga modyfikacji?

– tak – nie

Jeżeli tak, to dlaczego? …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ankieta do rodziców

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poznać Pani opinię o koncepcja pracy przedszkola. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane
w dalszej pracy przedszkola w celu ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych usług. Prosimy o zakreślenie
wybranej odpowiedzi i krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

Ankieta jest anonimowa.

 

3.1

  1. Czy znane są Państwu założenia koncepcji pracy przedszkola?

– tak – nie – częściowo

Jeżeli nie to dlaczego: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2

  1. W jaki sposób uzyskaliście Państwo informację o koncepcji pracy przedszkola?

– na zebraniu z rodzicami w przedszkolu

– odczytanie z tablicy w holu przedszkola

– ze strony internetowej przedszkola

– ze wszystkich trzech wymienionych wyżej źródeł

3.3

  1. Czy akceptują Państwo koncepcję pracy przedszkola?

– tak – nie – częściowo

Jeżeli nie to dlaczego: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Jeżeli tak to proszę określić swój stopień akceptacji koncepcji pracy przedszkola.

– b. wysoki – wysoki – średni – niski – b. niski

3.4

  1. Czy koncepcja pracy przedszkola wymaga zmian?

– tak – nie – częściowo

Jeżeli tak lub częściowo, to w jakim zakresie?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

3.5

6. Czy jesteście Państwo zadowoleni z koncepcji pracy przedszkola?

– tak – nie – częściowo

Opracowanie: Bożena Wera