Plan ewaluacji

PLANOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

TEMAT EWALUACJI:

 

Oferta zajęć dla dzieci w przedszkolu

 

 

CELE EWALUACJI:

 

 1. Ocena dotychczasowej oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu w ostatnich 2 latach.

 2. Podjęcie ewentualnych działań służących modyfikacji oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu.

 

 

Co w związku z tym chcemy zbadać? Czym będziemy się kierować oceniając zebrane dane?

 

Problemy (pytania) badawcze:

Kryteria oceny wyników

1.Czy oferta zajęć dla dzieci w przedszkolu umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

 

Poziom realizacji podstawy programowej uwzględniający wszystkie jej obszary
2.Czy oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci i rodziców?

 

Poziom akceptacji i zgodność z potrzebami dzieci
3.Jakie rozwiązania programowe stosują nauczyciele w przedszkolu?

 

Innowacyjność rozwiązań programowych

 

 

PROJEKT EWALUACJI (szczegółowy plan badań)

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

Sposób zbierania informacji (jak i od kogo?)

1.1

 

W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

 

Nauczyciele – ankieta

Dyrektor – wywiad

Analiza dokumentacji nauczycieli

1.2

W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

 

Nauczyciele – ankieta

Dyrektor – wywiad

Analiza dokumentacji nauczycieli

2.1

W jaki sposób rozpoznawane są w przedszkolu potrzeby edukacyjne dzieci? Nauczyciele – ankieta

Dyrektor – wywiad

2.2

Jaka jest opinia rodziców i nauczycieli na temat oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolu?

 

Rodzice – ankieta

Nauczyciele – ankieta

 

2.3

Które zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem dzieci?

 

Nauczyciele – ankieta

Rodzice – ankieta

3.1

Czy i jakie programy, projekty edukacyjne stosowane są w przedszkolu?

 

Nauczyciele – ankieta

Dyrektor – wywiad

 

3.2

Czy i w jaki sposób dokonuje się modyfikacji realizowanych w przedszkolu programów?

 

Nauczyciele – ankieta

Dyrektor – wywiad

 

 

Narzędzia, które trzeba opracować:

 

Ankieta do nauczycieli

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

1.1

W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

1.2

W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

2.1

Czy i w jaki sposób rozpoznawane są w przedszkolu potrzeby edukacyjne dzieci?

2.2

Które zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem wśród dzieci?

2.3

Jaka jest opinia nauczycieli na temat oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolu?

3.1

Jakie programy, projekty edukacyjne stosują nauczyciele w przedszkolu?

3.2

Czy i w jaki sposób dokonuje się modyfikacji programów stosowanych w przedszkolu?

 

Ankieta do rodziców

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

2.1

Jaka jest opinia rodziców na temat oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolu?

2.2

Które zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem dzieci?

 

Wywiad z dyrektorem

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

1.1

W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

1.2

W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

2.1

W jaki sposób rozpoznawane są w przedszkolu potrzeby edukacyjne dzieci?

3.1

Czy i jakie programy, projekty edukacyjne stosowane są w przedszkolu?

3.2

Czy i w jaki sposób dokonuje się modyfikacji programów stosowanych w przedszkolu?

 

Analiza dokumentacji nauczycieli

 

Pytanie

Uszczegółowione pytanie badawcze

1.1

 

W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

1.2

W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

 

Ankieta do nauczycieli

Drodzy Państwo,

Chcemy poznać Pani opinię na temat programów wychowania przedszkolnego, które Pani wykorzystuje w swojej pracy
z dziećmi oraz oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu, w którym Pani pracuje. Pani uwagi pomogą nam w przeprowadzeniu
ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Ankieta jest anonimowa.

1.1

 1. W jaki sposób planuje Pani realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w swojej pracy?
  ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2

 1. Czy dokonuje Pani analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

– tak – nie – w części – trudno powiedzieć

Jeżeli tak, to w jaki sposób?…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.1

 1. Czy rozpoznaje Pani potrzeby edukacyjne dzieci w przedszkolu?

– tak – nie – w części – trudno powiedzieć

Jeżeli tak, to w jaki sposób? ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.2

 1. Które zajęcia, Pani zdaniem, cieszą się największym zainteresowaniem wśród dzieci w Pani grupie?

Rodzaj zajęcia:

Dzieci na zajęciach są:

Bardzo zainteresowane

Raczej zainteresowane

Raczej niezainteresowane

Bardzo niezainteresowane

Mowa i myślenie
Przyrodnicze
Ruchowe
Plastyczne
Muzyczne
Uroczystości
Spacery, wycieczki
Teatrzyki
Festyny
Spotkania rodzinne
Indywidualne
Wyrównawcze
Koncerty
Spotkania z ciekawymi ludźmi

2.3

 1. Jakie jest Pani(a) zdanie na temat oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolu?

Rodzaj zajęcia:

Dzieci na zajęcia chodzą:

Bardzo chętnie

Raczej chętnie

Raczej niechętnie

Bardzo niechętnie

Trudno powiedzieć

Rytmika

Religia

Logopedia

Język angielski

3.1

 1. Jakie programy, projekty edukacyjne stosowała Pani w pracy z dziećmi w ciągu ostatnich 2 lat (proszę wymienić)?
  ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3.2

 1. Czy dokonuje Pani modyfikacji realizowanego programu w swojej pracy?

– tak – nie – trudno powiedzieć

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

– obserwacja dzieci – diagnoza przedszkolna dzieci

– posiadanej wiedzy i własnego doświadczenia

 

 

Ankieta do rodziców

Drodzy Państwo,

Chcemy poznać Państwa opinię na temat oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu, do którego uczęszcza Wasze dziecko.
Państwa uwagi pomogą nam usprawnić pracę przedszkola.

Ankieta jest anonimowa.

 

2.1

 1. Jakie jest Pani(a) zdanie na temat oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w przedszkolu?

Rodzaj zajęcia:

Zajęcia dla dzieci są:

Bardzo ciekawe

Raczej ciekawe

Raczej nieciekawe

Bardzo nieciekawe

Trudno powiedzieć

Nie dotyczy mojego dziecka

Rytmika

Religia

Logopedia

Język angielski

 1. Oferta zajęć dodatkowych dla dzieci:

– jest dobra, nie wymaga zmian

– wymaga niewielkich modyfikacji

– wymaga poważnych zmian

Mam inne zdanie (proszę wpisać jakie): ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2

 1. Które zajęcia, Pani/a zdaniem, cieszą się największym zainteresowaniem Pani(a) dziecka?

Rodzaj zajęcia:

Zajęcia dla mojego dziecka są:

Bardzo ciekawe

Raczej ciekawe

Raczej nieciekawe

Bardzo nieciekawe

Mowa i myślenie (nauka wierszy, opowiadania, zagadki, itp.)
Przyrodnicze
Ruchowe
Plastyczne
Muzyczne
Uroczystości
Spacery, wycieczki
Teatrzyki
Festyny
Spotkania rodzinne
Indywidualne
Wyrównawcze
Koncerty
Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Wywiad z dyrektorem

DYSPOZYCJE DO WYWIADU

1.1

 1. W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

1.2

 1. W jaki sposób nauczyciele dokonują analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego?

2.1

 1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby edukacyjne dzieci?

3.1

 1. Jakie programy, projekty edukacyjne stosowane były/są przez nauczycieli w przedszkolu (proszę wymienić z ostatnich 2 lat)?

3.2

 1. Czy i na jakiej podstawie nauczyciele dokonują modyfikacji programu realizowanego w przedszkolu?

 

Wywiad przeprowadziła: ………………………..…………..

 

 

Data: …………………….

Opracowała: Bożena Wera