Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego- Magdalena Chechlińska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Chechlińska

Kwalifikacje: Licencjat- Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, ul. Rzemieślnicza 6,

75-243 Koszalin

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2015r. do 31.05.2018r.

Dyrektor placówki: mgr Kamilla Ber

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

L.p.              Zadania             Formy realizacji   Termin realizacji     Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

VIII 2015

IX 2015

IX 2015

Prawidłowo sformułowane dokumenty

Wniosek

Plan rozwoju

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Zaświadczenia, opracowane materiały
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

V 2018

V-IV 2018

Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy Obserwacje zajęć przez dyrektora

Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć

Według harmonogramu obserwacji

Cały okres stażu

Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć

2. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje)

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych

Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Lista obecności

Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych Wpisy do dziennika zajęć

Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym

Prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej

Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola

Cały okres stażu

Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu

2016/2017, 2017/2018

2015/2016

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Dziennik zajęć

Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań

Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy

Plany miesięczne

Kronika przedszkolna

Strona internetowa

4. Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp.

Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci

Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika

Zdjęcia, prace dzieci

Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń

Kronika

2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola Aktualizowanie strony internetowej przedszkola Na bieżąco Strona internetowa zamieszczona w Internecie
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami

Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Płyty DVD, VCD, CD

Prezentacje

Zdjęcia

4. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą strony przedszkolnej, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. sprawozdania półroczne, plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego) Cały okres stażu

Według potrzeb

Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Opublikowanie na stronie przedszkolnej i bliżej przedszkola Planu rozwoju zawodowego Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego I półrocze 2015 roku Publikacja widoczna na stronie przedszkolnej
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć Opublikowanie na stronie przedszkolnej scenariuszy zajęć i uroczystości

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie www.bliżejprzedszkola.plwww.chomikuj.pl, publikacje.topka.pl
3. Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami

Współpraca z nauczycielami z innych grup

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami Wspólne rozwiązywanie problemów

Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach

Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i  wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu własnego Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Muzyka pomaga w rozwoju dziecka”

Ewaluacja programu własnego

2016/2017 Opracowany program własny

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w  szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

Cały okres stażu

2015/2016 rok

2017/2018 rok

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, zdjęcia

2. Praca z dzieckiem zdolnym Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów Okres stażu Dyplomy, podziękowania, zdjęcia
3. Współpraca z instytucjami Organizowanie wycieczek do: Straży pożarnej, Biblioteki, Muzeum

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 13 w Koszalinie

2015/2016 rok

2015/2016rok

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

4. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych (park, ogród itp.) Okres stażu Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika

§ 8 ust.2 pkt. 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Rozpoczęcie nauki języka angielskiego Uczęszczanie na kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE 2015/2017 Certyfikat

§ 8 ust.2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych Współorganizowanie festynów rodzinnych, uroczystości rodzinny, w placówce i poza nią, integracja rodziców i dzieci

Zapoznanie trzylatków z przedszkolem, dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci

Okres stażu

2016/2017 rok

Zdjęcia, kronika, scenariusze zajęć

Lista obecności

2. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola

Wykonywanie dekoracji tematycznych na holu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli

Zdjęcia

3. Rozwijanie własnych zdolności poza placówką, wzbogacanie doświadczeń Prace charytatywne (schronisko, dom samotnej matki) Okres stażu Dyplomy, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i  rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z  uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań Okres stażu Opis przypadku