Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Hanna Lica

Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr.10 im. Misia Uszatka

ul. Rzemieślnicza 6, 75-243 Koszalin

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr. Kamilla Ber

Czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2015

1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

CEL GŁÓWNY:uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

  2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.

  3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
    i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.

  4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu celem doskonalenia swojej

pracy i omawianie tych zajęć z prowadzącym .

  1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

  2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach w Centrum

Edukacji Nauczycieli lub wewnątrz placówki.

  1. Współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka.

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci (np. przygotowanie dziecka do udziału w konkursie recytatorskim).

9. Uczestnictwo w akcji Góra Grosza.

10. Uczestnictwo w akcji zbiórki plastykowych nakrętek i korków

12 .Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez używanie jak

największej ilości pomocy wizualnych np: karty obrazkowe, zabawki, owoce.

§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPA-CUJĄCE TERMIN

REALIZACJI

Zapoznanie się

z procedurą awansu zawodowego

analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego

(ustawy i rozporządzenia)

-poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego i

przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola (wrzesień 2014)

Dyrektor przedszkola

Opiekun Stażu

wrzesień 2014

Nawiązanie współpracy

z opiekunem stażu

zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu)

– określenie formy współpracy,

-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych

i prowadzonych.

– wnioski z obserwowanych zajęć

– scenariusze zajęć

Opiekun stażu

wrzesień 2014

i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

analiza dokumentacji

przedszkola:

* Statut Przedszkola

* Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola.

-program wychowawczy przedszkola

-program profilaktyczny przedszkola

– redagowanie scenariusza zajęć

– udział w zebraniach Rady

Pedagogicznych

-zapis w dokumentacji

przebiegu stażu

-zapisy w dzienniku

-pisanie scenariuszy zajęć

Od września do maja

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

– zapoznanie się z programem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,

MAC Mam trzy latka

– zapis w dokumentacji

przebiegu stażu

opiekun stażu

wrzesień 2014

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

– analiza regulaminu BHP i

p/poż

-udział w szkoleniu

– zapis w dokumentacji przebiegu stażu

– zaświadczenie

wrzesień 2014

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

– opracowywanie planów miesięcznych

– opracowywanie scenariuszy zajęć

– wpisy do dziennika zajęć

– sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy ,planów miesięcznych.

Cały okres stażu

 

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

– gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego

– zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania

 

– opis realizacji sporządzonego planu rozwoju

– sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu czerwiec 2014

6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN

REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy

– opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści

i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej

w Programie Wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”

M .Kwaśniewska, W. Żaba Żabińska wyd. MAC, 2009.

– plan pracy zatwierdzony do realizacji

opiekunstażu

Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

– przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu

– zgromadzone scenariusze opiekun stażu

Systematycznie przez cały okres stażu

Udział w Akcji Góra Grosza

Udział w akcji

-przygotowanie informacji rodzicom dzieci o akcji charytatywnej

-zaświadczenie

-zdjęcia

-opiekun stażu

Listopad 2014

Grudzień 2014

Zbiórka nakrętek i korków

-przygotowanie plakatu i pojemnika na nakrętki i korki

-zdjęcia

-podziękowanie

-opiekun stażu

Okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

– uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach

– zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okoliczności

Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów.

-wrzesień – Obchody Dnia Przedszkolaka– zabawy integracyjne malowanie obrazków.

-listopad- Światowy Dzień Pluszowego Misia – wizyta misia (przebrany rodzic),zrobienie zdjęcia

Halloween – dzieci przebierają się w czarownice, duchy, wampiry i robią lampion z dyni z pomocą N.

-listopad –Andrzejkowe wróżby- hokus pokus czary mary.

-grudzień- Mikołajki i Wigilia

(wspólne ubieranie choinki, oglądanie jasełek prezentowanych przez starszaków,śpiewanie kolęd)

-styczeń –bal, Dzień Babci i Dziadka z udziałem babć i dziadków ,występ dzieci ,recytowanie wierszyków i śpiewanie piosenek.

-luty – walentynki, dmuchanie balonów, malowanie serduszek.

-marzec-pasowanie na przedszkolaka

-kwiecień –Zajączek – lepienie zajączków ,baranków i jajek wielkanocnych z plasteliny lub masy solnej. Zabawa w szukanie zajączka w sali.

-maj – Dzień mamy i taty ,występują przed swoimi rodzicami, śpiewanie piosenek ,mówienie wierszyków, zapraszają rodziców do wspólnej zabawy i wręczają własnoręcznie zrobione laurki

-czerwiec – Dzień Dziecka – wyjazd na wycieczkę dzieci z nauczycielkami.

– zdjęcia z występów

i umieszczenie ich w kronice Przedszkolnej i na stronie internetowej przedszkola

-dyplomy

-potwierdzenie dyrektora

-opiekun stażu

Cały rok

 

Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

-korzystanie z przedmiotów o których mowa będzie na zajęciach, mogą to być owoce, meble w sali zajęć ,części garderoby (nauczyciel pokazuje przedmiot przedstawia słówko w języku angielskim, uczy poprawnej wymowy).

-korzystanie z rysunków tzw.kart obrazkowych,

-osłuchanie poprzez piosenki lub wydawanie prostych poleceń przez nauczyciela w języku angielskim

-udział dzieci w zabawach z muzyką, taniec i śpiew ze wskazywaniem przedmiotów lub części ciała

-zabawa w zgadywanki tzn: puszczanie nagrań z odgłosami np: zwierząt, maszyn.

– sporządzenie scenariusza zajęć

Okres stażu

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania

– czytanie różnych pozycji książkowych ,stron internetowych

– recenzje przeczytanych książek, artykułów

Okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrz

przedszkolnych formach doskonalenia

– obserwowanie zajęć koleżeńskich

– uczestniczenie w radach szkoleniowych

– zeszyt scenariuszy Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

-publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie,

-publikowanie czterech scenariuszy zajęć,

-publikowanie trzech artykułów na temat :1 adaptacja trzylatków w przedszkolu

2.Cała Polska czyta dzieciom

3.Współpraca z rodzicami dzieci

– portale internetowe

– plan dostępny w dokumentacji przedszkola

Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN

REALIZACJI

Współpraca z rodzicami

– rozmowy z rodzicami

– poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

– informowanie na bieżąco

o postępach i zachowaniu dziecka

– spotkania z rodzicami

na uroczystościach przedszkolnych

– zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami

Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka

– stała obserwacja dziecka

– rozmowy indywidualne z dzieckiem

– współpraca z rodziną

– udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka

– arkusze obserwacji

– zaświadczenia

Okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych

– włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu ,przygotowanie dzieci do konkursów np.:plastyczny,recyt,.Udział w

wycieczkach przedszkolnych.

– zdjęcia

– prasa, media

Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN

REALIZACJI

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

przygotowanie scenariuszy zajęć

– prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu

– omówienie zajęcia

– scenariusze zajęć

– arkusz obserwacji

Opiekun stażu

Okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

– obecność i obserwacja na zajęciu

– omówienie zajęcia

– notatki własne

– scenariusz zajęcia

– wnioski z obserwacji

Okres stażu

……………………………….

( podpis stażysty)

Koszalin,dn.15.09.2014r. ……………………………………

( podpis Dyrektora przedszkola)