Przedszkolaki uczą się prawidłowej wymowy

Prowadząc obserwacje dzieci w przedszkolu od wielu lat odnotowuję wzrost przypadków z zaburzeniami mowy. Wiem z literatury i doświadczenia, że nie poddane terapii do 10 r.ż wady wymowy nie cofają się i są przyczyną różnych niepowodzeń szkolnych. Dzieci z wadami wymowy popełniają dużo błędów w pisowni, często stają się obiektem drwin i przedrzeźniania, co w efekcie wywołuje agresję lub wycofanie się z życia społecznego. Mając powyższe względy na uwadze postanowiłam pomóc tym dzieciom. Napisałam program stymulacyjno – terapeutyczny z zakresu rozwoju mowy dzieci sześcioletnich pt. „Gimnastyka buzi i języka”. Realizowałam go zwykle w grupie dzieci sześcioletnich. Obecnie pracuję w grupie dzieci czteroletnich i wykorzystuję swój program stosując niektóre ćwiczenia na miarę możliwości czterolatków. Program uzyskał pozytywną opinię dyplomowanego nauczyciela wychowania przedszkolnego i Rady pedagogicznej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Realizację programu rozpoczynam od zapoznania z nim rodziców, gdyż uważam, że każdy proces edukacyjny powinien odbywać się przy współpracy rodziców. Za ich zgodą poprosiłam logopedę o przebadanie i zdiagnozowanie dzieci, po czym przystąpiłam do ćwiczeń i zabaw logopedycznych na podstawie powyższego programu.

Cele strategiczne programu:

 • Kształtowanie poprawnej wymowy
 • Rozwijanie umiejętności estetycznego mówienia

Cele taktyczne programu:

 • Badania selekcyjne dzieci pod kątem rozwoju mowy
 • Kształtowanie prawidłowej artykulacji
 • Doskonalenie poziomu umiejętności fonologicznych niezbędnych przy

opanowywaniu czytania i pisania

 • Stymulacja i korekta zaburzonych funkcji mowy
 • Kształtowanie postaw komunikacyjnych, umiejętności porozumiewania (mówienia i rozumienia)
 • Kształtowanie postaw meta lingwistycznych

Procedury osiągania celów:

 • Zajęcia prowadzone jeden raz w tygodniu dla dzieci z wadami wymowy (dzieci podzielone na grupy wg wady wymowy lub o zbliżonej wadzie),
 • Zajęcia prowadzone metodami: słowne, oglądowe, aktywizujące,
 • W czasie prowadzenia zajęć stosowałąm głównie formę indywidualną lub grupową,
 • Uwzględniając potrzeby dzieci stosowałam różnorodne pomoce: ilustracje, naturalne przedmioty, okazy przyrodnicze, lusterka, piosenki, wiersze, rymowanki, nagrania dźwiękowe, przybory i materiały plastyczne zwiększając tym samym atrakcyjność zajęć,
 • Zajęcia prowadziłam w atmosferze spokoju, ciepła i bezpieczeństwa,
 • Systematycznie współpracowałam z rodzicami
 • Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez studiowanie literatury specjalistycznej i uczestnictwo w formach doskonalenia związanych z korektą wad wymowy.

 

Zofia Łuczka