Rada rodziców

Konto bankowe 

Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10
w Koszalinie

PKO BP I/O Koszalin
76102027910000710200088419

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW – SZYMON CHOJNOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW – MAGDALENA KALINOWSKA

SKARBNIK – ANITA SOBIERAJ

SEKRETARZ – PAULINA WITENBERG

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Agnieszka Kuć
 2. Katarzyna Dębiec

PRZEDSTAWICIELE RAD ODDZIAŁOWYCH:

Izabela Kaczmarek gr. I

Ewelina Jop gr. I

Aleksandra Gomolińska gr. I

Paulina Witenberg gr. II

Anita Sobieraj gr. II

Piotr Sadłyk gr. II

Katarzyna Dębiec gr. III

Milena Pawłowska gr. III

Radosław Kugler gr. III

Szymon Chojnowski gr. IV

Monika Ginter gr. IV

Agnieszka Kuć gr. IV

Magdalena Kalinowska gr. V

Iwona Puławska gr. V

Anetta Łuczak gr. V

 

Regulamin Rady Rodziców
PRZEDSZKOLA NR 10 im. Misia Uszatka

 

 

I Postanowienia wstępne

 

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, reprezentacją rodziców dzieci, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców dzieci i wpływania na pracę przedszkola oraz wspierania pracy dyrektora przedszkola, a także czynnego uczestnictwa w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola.
 2. Przepisy oświatowe dopuszczają możliwość wpływania przez ogół rodziców na sprawy dotyczące sposobu funkcjonowania przedszkola, jego programów, planów, budżetu, jakości pracy nauczycieli i innych pracowników.
 3. Rodzice mają prawo uczestniczyć w rozstrzyganiu ważnych spraw przedszkola, ich opinia musi być przez Przedszkole uwzględniana, a rodzice nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za współtworzenie wizerunku przedszkola.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 10

w Koszalinie

 

 

 

II     Skład, struktura i tryb wyboru członków

 

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu – na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
 2.   Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia osoba (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców Przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 8. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż                        w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 10. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
 11. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być zorientowani w przepisach prawa finansowego                               i rachunkowego.
 12. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej wyłania się z osób, które w wyborach do Rad Oddziałowych uzyskały drugi co do liczby głosów wynik. Jeżeli dwie osoby uzyskują równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
 13. Kandydaci wybierają ze swego grona dwuosobową Komisję Rewizyjną.
 14. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru.
 15. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 16. Jeżeli w trakcie roku szkolnego z Rady Rodziców odchodzi któryś z jej członków, wówczas należy jak najszybciej przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

III     Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci     uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola.

 1. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola.
 2. Zadaniami Rady są w szczególności:
 • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności,
 • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,
 • wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci,
 • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców: (kompetencje)
 • może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • wyraża opinię w sprawie podjętej przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w przedszkolu,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,
 • opiniuje pracę nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

 

IV     Organizacja pracy

 

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców i Rad Oddziałowych jest zwoływane przez Radę Rodziców nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Oddziałowych, na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej złożony do przewodniczącego Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Na swoje posiedzenie Rada Rodziców zaprasza dyrektora przedszkola i inne osoby.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
 7. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców albo Rad Oddziałowych.
 8. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane:

– plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców z Radami oddziałowymi,

– posiedzeniu Rady Rodziców.

 1. Zebrania rodziców poszczególnych grup odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Rad Oddziałowych, dyrektora lub nauczycielki.

 

V   Tryb podejmowania uchwał

 

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są protokołowane przez sekretarza Rady.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.
 5. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

 

VI  Tryb wyłaniania przedstawiciela Rady Rodziców do komisji

      konkursowej na stanowisko dyrektora

 

 1. Rada Rodziców wyłania swoich przedstawicieli (2) w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
 2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela Rady Rodziców powołuje się dwuosobową komisję skrutacyjną.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
 5. Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
 6. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.
 7. Przedstawicielem Rady Rodziców zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
 8. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

 

VII Sposób dokumentowania posiedzeń

 

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią

dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.

 1. Protokół zapisywany jest elektronicznie i w formie wydruku. Papierowa forma zapisu protokołu wraz z listą obecności i podpisami protokolanta  i przewodniczącego  będzie raz na 5 lat oprawiana i archiwizowana.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Podpisuje go przewodniczący i protokolant przy aprobacie Rady.
 3. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
 4. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VIII   Prawa i obowiązki Rady Rodziców

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 

– Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców

– Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

– Współdziałanie z wszystkimi członkami Rady Rodziców i Rad Oddziałowych, włączanie ich do realizacji planu pracy

– Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

– Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców

– Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola

– Reprezentowanie wszystkich rodziców na zewnątrz.

 

 1. Zadaniem Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 

– Pomoc Przewodniczącemu Rady Rodziców

– Zastępowanie go w przypadku nieobecności

– Niektóre zadania Przewodniczący może scedować do wykonania swojemu zastępcy

 

 1. Zadaniem Skarbnika Rady jest:

 

– Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców

– Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty

– Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Rady Rodziców.

 

 1. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

 

– Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, zawiadamianie członków o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad

– Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady

 

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 

– Dokonywanie raz rok kontroli dokumentów finansowych i zdawanie sprawozdania na forum Rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców,

– Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

 1. Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
 2. członek Rady Rodziców ma prawo do:
 • czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
 • składania wniosków i projektów uchwał,
 1. członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
 • czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców,
 • nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 

 

IX   Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących środków:
 • składki rodziców,
 • wpłaty osób fizycznych,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola,
 • z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych.
 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego.
 2. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całego Przedszkola Rada Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza.
 4. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców prowadzi – osoba upoważniona przez ogół Rady. Rada Rodziców może zatrudnić na umowę – zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
 5. Wpłaty na fundusz rady wpłacane są na konto Rady Rodziców . Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane. na dany rok szkolny.
 6. Wydatki z funduszu rady są realizowane zgodnie z preliminarzem  opracowanym na dany rok szkolny,  na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
 7. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
 • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
 • finansowanie zabawek, pomocy dydaktycznych
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
 • dofinansowanie szkoleń nauczycieli związanych z realizacją programów ogólnopolskich zatwierdzonych do realizacji przez rodziców
 • dofinansowanie opłat za realizację programów ogólnopolskich
 • inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,
 • inne  wydatki  niezbędne  dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

 

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych niż składka rodzicielska źródeł może być przeznaczona na:
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak np. budowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego czy wyposażenia przedszkola w określoną aparaturę,
 • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej.
 1. Sposób wydatkowania środków finansowych może być w części zależny od życzeń lub wskazań osób lub organizacji wpłacających te środki na rzecz Rady Rodziców. Rada Rodziców może wydatkować te środki na inne cele dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody fundatora.

 

 1. Rada Rodziców może założyć w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.

 

 1. Współdziałanie:

 

Rada Rodziców w wykonywaniu swoich działań współdziała z:

 • dyrektorem Przedszkola
 • Radą Pedagogiczną
 • Organem Prowadzącym Przedszkole
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora przedszkola oraz władze pozostałych organów przedszkola.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia rodzicom realizację uprawnień ustawowych i statutowych, określonych niniejszym regulaminem.

 

 1. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrektora przedszkola, Radę Pedagogiczną lub podległych im pracowników – Rada Rodziców może złożyć pisemne uwagi na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora przedszkola lub władz pozostałych organów, na które ma prawo oczekiwać odpowiedzi.

 

 1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami przedszkola, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej bądź nie udzielenia wyczerpującej wypowiedzi na złożone uwagi Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego Przedszkole z prośbą o rozstrzygnięcie sporu.

 

 1. Członkowie Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

 

 1. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.

 

 1. Jeżeli uchwały i decyzje rady są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.

 

 1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru  i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do 4-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data uchwalenia regulaminu 20 września 2017 r.

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW – SZYMON CHOJNOWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW – MAGDALENA KALINOWSKA

SKARBNIK – ANITA SOBIERAJ

SEKRETARZ – PAULINA WITENBERG

 

KOMISJA REWIZYJNA:

IZABELA WIŚNIEWSKA – KHEDMATI

JOANNA SIENKIEWICZ

 

PRZEDSTAWICIEL RAD ODDZIAŁOWYCH:

Paulina Witenberg gr. I

Anita Sobieraj gr. I

Piotr Sadłyk gr. I

Marta Nadolna gr. I

Izabela Mizińska gr. II

Beata Michniewicz – Kacprzak gr. II

Radosław Kugler gr. II

Magdalena Kalinowska gr. III

Iwona Puławska gr. III

Elżbieta Dmoch gr. III

Szymon Chojnowski gr. IV

Monika Ginter gr. IV

Izabela Wiśniewska – Khedmati gr. IV

Damian Capała gr. V

Joanna Sienkiewicz gr. V

Małgorzata Wróbel gr. V

Regulamin Rady Rodziców
PRZEDSZKOLA NR 10 im. Misia Uszatka

 

Konto bankowe 

Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10
w Koszalinie

PKO BP I/O Koszalin
76102027910000710200088419

 

Regulamin

I Postanowienia wstępne

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, reprezentacją rodziców dzieci, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców dzieci i wpływania na pracę przedszkola oraz wspierania pracy dyrektora przedszkola, a także czynnego uczestnictwa w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola.
 2. Przepisy oświatowe dopuszczają możliwość wpływania przez ogół rodziców na sprawy dotyczące sposobu funkcjonowania przedszkola, jego programów, planów, budżetu, jakości pracy nauczycieli i innych pracowników.
 3. Rodzice mają prawo uczestniczyć w rozstrzyganiu ważnych spraw przedszkola, ich opinia musi być przez Przedszkole uwzględniana, a rodzice nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za współtworzenie wizerunku przedszkola.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 10

w Koszalinie

 

II Skład, struktura i tryb wyboru członków

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu – na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
 2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia osoba (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców Przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 8. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 10. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
 11. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być zorientowani w przepisach prawa finansowego i rachunkowego.
 12. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej wyłania się z osób, które w wyborach do Rad Oddziałowych uzyskały drugi co do liczby głosów wynik. Jeżeli dwie osoby uzyskują równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
 13. Kandydaci wybierają ze swego grona dwuosobową Komisję Rewizyjną.
 14. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru.
 15. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 16. Jeżeli w trakcie roku szkolnego z Rady Rodziców odchodzi któryś z jej członków, wówczas należy jak najszybciej przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

III Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola.

 1. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola.
 2. Zadaniami Rady są w szczególności:
 • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności,
 • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,
 • wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci,
 • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców: (kompetencje)
 • może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli,
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, opracowany przez dyrektora,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • wyraża opinię w sprawie podjętej przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w przedszkolu,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,
 • opiniuje pracę nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

IV Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców i Rad Oddziałowych jest zwoływane przez Radę Rodziców nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Rad Oddziałowych, na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej złożony do przewodniczącego Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Na swoje posiedzenie Rada Rodziców zaprasza dyrektora przedszkola i inne osoby.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
 7. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców albo Rad Oddziałowych.
 8. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane:

– plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców z Radami oddziałowymi,

– posiedzeniu Rady Rodziców.

 1. Zebrania rodziców poszczególnych grup odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Rad Oddziałowych, dyrektora lub nauczycielki.

 

V Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są protokołowane przez sekretarza Rady.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.
 5. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

VI Tryb wyłaniania przedstawiciela Rady Rodziców do komisji

konkursowej na stanowisko dyrektora

 1. Rada Rodziców wyłania swojego przedstawiciela w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
 2. Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela Rady Rodziców powołuje się dwuosobową komisję skrutacyjną.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
 5. Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
 6. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.
 7. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.
 8. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

 

VII Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią

dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki

 1. Protokół zapisywany jest elektronicznie i w formie wydruku. Papierowa forma zapisu protokołu wraz z listą obecności i podpisami protokolanta i przewodniczącego będzie raz na 5 lat oprawiana i archiwizowana.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Podpisuje go protokolant przy aprobacie Rady.
 3. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
 4. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

 

VIII Prawa i obowiązki Rady Rodziców

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

– Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców

– Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

– Współdziałanie z wszystkimi członkami Rady Rodziców i Rad Oddziałowych, włączanie ich do realizacji planu pracy

– Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

– Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców

– Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola

– Reprezentowanie wszystkich rodziców na zewnątrz.

 

 1. Zadaniem Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

– Pomoc Przewodniczącemu Rady Rodziców

– Zastępowanie go w przypadku nieobecności

– Niektóre zadania Przewodniczący może scedować do wykonania swojemu zastępcy

 

 1. Zadaniem Skarbnika Rady jest:

– Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców

– Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty

– Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Rady Rodziców.

 

 1. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

– Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, zawiadamianie członków o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad

– Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady

 

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

– Dokonywanie raz rok kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania na forum Rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców

– Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

6. Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. członek Rady Rodziców ma prawo do:
 • czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
 • składania wniosków i projektów uchwał,
 1. członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
 • czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców,
 • nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 

 

IX Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących środków:
 • składki rodziców,
 • wpłaty osób fizycznych,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola,
 • z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych.
 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego.
 2. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całego Przedszkola Rada Rodziców z dyrektorem przedszkola.
 3. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza.
 4. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców prowadzi – osoba upoważniona przez ogół Rady. Rada Rodziców może zatrudnić na umowę – zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
 5. Wpłaty na fundusz rady wpłacane są na konto Rady Rodziców . Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane. na dany rok szkolny.
 6. Wydatki z funduszu rady są realizowane zgodnie z preliminarzem opracowanym na dany rok szkolny, na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
 7. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,

 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,

 • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,

 • finansowanie zabawek, pomocy dydaktycznych

 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,

 • dofinansowanie szkoleń nauczycieli związanych z realizacją programów ogólnopolskich zatwierdzonych do realizacji przez rodziców

 • dofinansowanie opłat za realizację programów ogólnopolskich

 • inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,

 • inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rady.

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych niż składka rodzicielska źródeł może być przeznaczona na:
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak np. budowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego czy wyposażenia przedszkola w określoną aparaturę,
 • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej.
 1. Sposób wydatkowania środków finansowych może być w części zależny od życzeń lub wskazań osób lub organizacji wpłacających te środki na rzecz Rady Rodziców. Rada Rodziców może wydatkować te środki na inne cele dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody fundatora.
 1. Rada Rodziców może założyć w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.

 

X. Współdziałanie:

 

Rada Rodziców w wykonywaniu swoich działań współdziała z:

 • dyrektorem Przedszkola
 • Radą Pedagogiczną
 • Organem Prowadzącym Przedszkole
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

XI. Postanowienia końcowe

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora przedszkola oraz władze pozostałych organów przedszkola.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia rodzicom realizację uprawnień ustawowych i statutowych, określonych niniejszym regulaminem.
 1. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrektora przedszkola, Radę Pedagogiczną lub podległych im pracowników – Rada Rodziców może złożyć pisemne uwagi na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora przedszkola lub władz pozostałych organów, na które ma prawo oczekiwać odpowiedzi.
 1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami przedszkola, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej bądź nie udzielenia wyczerpującej wypowiedzi na złożone uwagi Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego Przedszkole z prośbą o rozstrzygnięcie sporu.
 1. Członkowie Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.
 1. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.
 1. Jeżeli uchwały i decyzje rady są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do 4-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data uchwalenia regulaminu 16 września 2016r.