Zasady

Załącznik nr 2

do Statutu Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka

w Koszalinie

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu
  w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr XI/127/2011 Rady Miejskiej
  w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin z późniejszymi zmianami.

 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.

 4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.

 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.

 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice / opiekunowie prawni kierują się do szatni.

 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.

 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30.

 

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.

 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:30.

 3. W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych (odbywających się po godz. 15:00), podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę przykłada się do czytnika z napisem WYJŚĆIE w chwili wejścia rodzica / opiekuna prawnego do przedszkola.

 

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkolepod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.

 2. Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.

 3. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika
  i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany hasła, aktywacji karty zbliżeniowej oraz sprawdzenia wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienia lub zmiany.

 4. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu Aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w systemie iPrzedszkole. Osoby mające problem z zalogowaniem do systemu lub z aktywacją karty uzyskają pomoc
  w przedszkolu.

 5. Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:

 1. bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie, zajęcia dodatkowe, radę rodziców,

 2. wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

 3. bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

 4. dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

 5. możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

 6. zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2012 r.

 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http://www.przedszkole10uszatka.pl

 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.

 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest dyrektor przedszkola.

  Koszalin, dnia …………………………………..

……………………………………..……………………….

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczenie o odbiorze

karty zbliżeniowej dziecka

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

 

 

Niniejszym oświadczam, że otrzymałam(em) kartę zbliżeniową* / …… szt. kart zbliżeniowych* do rejestracji obecności dziecka w przedszkolu.

Z karty* / z kart* będzie korzystać:

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Imię
i nazwisko

Numer Pesel

Adres

e-mail

Aktualny telefon kontaktowy

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Zasadami korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

………………………………..……………………………….

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

* – niepotrzebne skreślić